Agenda

Er zijn 2 agendapunten.

Foto
zo 05 februari 2017 : Bestuursvergadering Streekbelang Oost- en Westhoek.
Agenda Streekbelang Oost- en Westhoek.
Donderdag 9 februari 2017 om 20.00 uur.

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen.
4. Financien.
5. OO.
6. Bushokjes.
7. Molen.
8. Streekvisie.
9. Volgende vergadering.
10. Bestuur.
11. Rondvraag.
12. Sluiten.
-

Foto
zo 12 februari 2017 : Jaarvergadering op donderdag 23 maart 2017.
In cafe de Oosthoek om 20.00 uur
Agenda
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 16 maart 2016
(zie: Op `e Rolling seumer 2016)
4. Jaarverslag 2016
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
Benoeming nieuw lid kascommissie
7. Molen Swarte Haan
8. Streekvisie
9. Bestuurszaken: Aftredend Piet Jan de Groot.
Kandidaat bestuurslid: Roelof de Jong,
tegenkandidaten kunnen zich tot 1 uur
voor de vergadering melden
11. Sluiting.

Pauze met muziek van Astrid en Else

De Bildtse Stroom met de Energiecooperatie
een vervolgpresentatie