Streekbelang Oost- en Westhoek

Streekbelang Oost- en Westhoek is opgericht op 7 maart 1960.

Het reglement uit die tijd beschrijft als doel van de vereniging: 'De belangen van de streek te behartigen'

Twintig jaar later op 18 maart 1980 worden de statuten van de vereniging officieel vastgelegd door de notaris Mr. H. E. Mulder te Drachten. Het doel van de vereniging wordt dan als volgt beschreven:
1a het behartigen van de algemene belangen der streekgenoten,
1b het opwekken van gemeenschapsgevoel en het besef van sociale rechtvaardigheid door het wegnemen van verschillende misstanden en rechtmatige grieven.
2 De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle middelen aan te wenden die voor het doel bevorderlijk zijn.

Naast het houden van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen brengt de vereniging ook een streekblad uit welk in 1979 de naam Op 'e Rolling krijgt. De naam verwijst naar de schuin oplopende "muurtjes", die voor sommige huizen te zien zijn. Door afgraven van de kruin van de dijk voor verbreding van de rijweg, kwamen die huizen "te hoog" te staan. Om dat te ondervangen werden de muurtjes, de rollings, aangelegd. Ze zijn nog zichtbaar voor huis nr. 1084 en bij de huizen aan de oost- en westkant van de Boonweg.

In 2007 is tijdens de jaarvergadering van Streekbelang Oost- en Westhoek de Streekvisie vastgesteld, het basisdocument van waaruit verschillende projecten worden opgestart. Alle op- en aanmerkingen hebben geleid tot het complete document (plus aanvullingen), waar de gemeenteraad zijn goedkeuring aan gegeven heeft.
Sinds 2007 zijn al verschillende projecten van de grond gekomen.

In 2010 heeft Streekbelang Oost- en Westhoek het 50-jarig bestaan gevierd met een jubileumfeest voor alle leden, oud-leden en inwoners van de Oude-Bildtdijk. Ook in 2010 is het monument ter nagedachtenis aan de poerdersramp onthuld aan de zeedijk in de Westhoek. De Poerdersramp heeft plaatsgevonden in 1935, hierbij vielen 4 slachtoffers. Met het monument worden de redders geëerd en de slachtoffers herdacht. In 2012 is met een bankje en een informatie-steen het totale project afgerond.
Tevens is in 2012 een nieuwe sportaccommodatie gerealiseerd op het sportveld op de hoek van de Kadal.
Eind 2010 is een begin gemaakt met de uitvoering van het GVVP, het Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan. Het doel van het GVVP en de genomen maatregelen is dat de gereden snelheid wordt verlaagd en dat desondanks de doorstroming van het verkeer gewaarborgd blijft.
Doorlopend heeft Streekbelang Oost- en Westhoek overleg met de gemeente en andere dorpsbelangen voor het uitwisselen en bespreken van relevante informatie. Dit vindt gemiddeld eenmaal per maand plaats.

De status van de lopende zaken is te vinden in Op ´e Rolling, het blad van Streekbelang Oost- en Westhoek dat 2 maal per jaar verschijnt voor de leden. Het actuele nieuws is te vinden op de website.